Functional and Eco Textiles

          18 พ.ค.58 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Functional and Eco Textiles พร้อมจัดแสดงผ้าและ Business Maching ระหว่าง ดีไซน์เนอร์และผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และความร่วมมือจาก บริษัทโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด โดยมีผู้ประกอบการและดีไซน์เนอร์เข้าร่วมคึกคัก นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย Smart Fabric หรือ เนื้อผ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการผลิตที่ได้มาตรฐาน ณ ห้อง Library โรงแรมเอทัส กรุงเทพ ร่วมฤดี

          คุณทวีชัย สิริกุลธาดา(ภาพบนขวาสุด) ผู้บริหารบริษัท Bulliontex จำกัด และบริษัท โกล์ดเฮาส์เดคคอร์ จำกัด บริษัทสิ่งทออันดับต้นๆของประเทศไทย ได้รับเกรียติจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการแสดงวิสัยทัศน์ของศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ให้ผู้ร่วมงานโดยเฉพาะดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ได้ทราบถึงความสารถในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของสิ่งทอในปัจจุบันมากขึ้น